Coimriú 

Cuspóirí Buiséadacha 

Tá trí chuspóir bharrthábhachtacha ag an mBuiséad seo:

Na codanna is laige den phobal a chosaint

Infheistíocht a dhéanamh sa todhchaí, lenár n-oiriúnú le haghaidh leibhéal fáis níos fearr amach anseo, agus

Cobhsaíocht san airgeadas poiblí a dhaingniú chun an dul chun cinn atá bainte amach againn cheana a chaomhnú. 

Coimriú ar an Dealramh Eacnamaíoch 

  Fás eacnamaíoch (Olltáirgeacht Náisiúnta (OTN)) de réir 3½% an bhliain seo chugainnn

  Méadú de 11,000 nó mar sin san fhostaíocht

Dífhostaíocht ag ráta 5¼% ar an meán

  An boilsciú go cobhsaí ag 4.8% agus é ag titim go suntasach faoi 2005

  Méadú de 5.7% sa chaiteachas comhlán, go dtí €38 billiún in 2003

  Iasacht Státchiste de €1.87 billiún in 2003

  A Cóimheas fiachais de réir 34%den OTN, an dara ceann ísle san Aontas Eorpach

Bearta um Chánachas Pearsanta

- Laghduithe cánach pearsanta de €186 million i mbliain iomlán.

- Méadú i gcreidmheas cánach fostaí (ÍMAT) de €140 go dtí €800 sa bhliain

- Eardú sa phointe iontrála ar an gcóras cánach ó €209 go dtí €223 sa tseachtain (90% den íosphá)

- Teorainneacha díolúine ó Cháin Ioncaim do dhaoine os cionn 65 bliana méadaithe de bhreis agus 15% go dtí €15,000 i gcás duine shingil agus go dtí €30,000 i gcás lánúine pósta

- Faoiseamh ó Ús Morgáiste do Cheannaitheoirí Chéad Uaire méadaithe de 25% go dtí €4,000 sa bhliain do dhuine singil agus go dtí €8,000 sa bhliain do dhaoine pósta/bhaintreacha (fir). Síneadh sa tréimhse faoisimh ó chúig bliana go dtí seacht mbliana. Gnóthóidh 45,000 ceannaitheoirí chéad uaire tairbhe. 

- Tógfar 37,400 cáiníocóirí as an líon cánach in 2003; tá níos mó ná trian díobh 65 bliana d’aois nó os a chionn 

Cánachas Indíreach

Ó mheán oíche 4 Nollaig:

- Dleacht mháil ar 20 toitín ardaithe de 50c (CBL san áireamh)

- Dleacht mháil ar bhiotáille ardaithe de 20c an miosúr caighdeánach (CBL san áireamh)

- Dleacht mháil ar ‘alcopops’ le bonn biotáille ardaithe de 35c an buidéal (CBL san áireamh incl. VAT)

- Dleacht mháil ar dhíosal gluaisteáin ardaithe de 3c an líotar (CBL san áireamh)

Ó 1 Eanáir 2003

- An ráta CBL de 12½% ardaithe de 1% go dtí 13½%

- Táille Chlárúcháin Feithiclí méadaithe i gcás carranna móra áirithe 

Bearta um Chánachas Gnó

- Titfidh an ráta caighdeánach cánach corparáide ar bhrabús trádála go dtí 12½% ó 1 Eanáir 2003

-       Tobhach ar Institiúidí Airgeadais le €100 million a ghnóthú in aghaidh na bliana le linn na tréimhse 2003-2005

- An dáta 31 Nollaig 2004 socraithe mar an dáta cinnidh deiridh i gcás réimse scéimeanna dreasachta cánach

- Díscríobh liúntas caipitil i leith gléasra, innealra & feithiclí le síneadh thar 8 mbliana in áit 5 bliana

- Srianadh ar liúntais chaipitil i leith óstlann agus deireadh le liúntais i leith teachíní saoire

- Críoch le dídeana agus le poill éalaithe cánach le sábháil airgid suas go dtí €10 milliún sa bhliain thar thréimhse 5-8 mbliana 

back to top of page

Dleachtanna Stampála

- Méadú sna rátaí stampála ar mhaoin neamhchónaitheach de réir luacha

- Méadú sna rátaí stampála:

- ar sheiceanna ó 8 to 15 ceint ar gach seic

- ar chártaí creidmheasa ó €19 go dtí €40 sa bhliain

- ar chártaí ATM ó €6.25 go dtí €10 sa bhliain

Dleacht stampála nua de €10 sa bhliain ar chártaí léasair

Síneadh de 3 bliana sa tréimhse dhíolúine ó cháin stampála do fheirmeoirí traenáilte óga 

Cáin ar Ghnóthachain Chaipitiúla (CGC)

Íocaíocht níos luaithe de Cháin Ghnóthachain Chaipitiúla le €250 milliún a shaothrú in 2003

Críoch le faoiseamh rollta ar aghaidh (roll-over) agus ciorrú ar fhaoiseamh innéacsaithe i leith cánach ar ghnóthachain chaipitiúla, bearta a shaothróidh, meastar, €100 milliún i mbliain iomlán.

Bealach éalaithe CGC a dhúnadh chun an bonn ioncaim a chosaint 

Caiteachas Caipitil

€209 milliún sa bhreis in 2003 le haghaidh tógáil Bóithre Náisiúnta, le caiteachasiomlán ar bhóithre an bhliain seo chugainn de €1.25 billiún 

Leas Sóisialach

- Uasrátaí pinsean seanaoise agus pinsean gaolmhar méadaithe de €10 in aghaidh na seachtaine ó Eanáir 2003

- An ráta do dhaoine os cionn 66 i leith Pinsean (Ranníocaíoch) Baintreach (Fir) agus Sochar Banchéile Thréigthe méadaithe de €11 sa tseachtain

- An t-uasráta pearsanta seachtainiúil le haghaidh daoine faoi 66 bliana a fhaigheann sochar méadaithe de €7 sa tseachtain

- Gach ráta pearsanta eile méadaithe de €6 sa tseachtain

- Íocaíochtaí Liúntais Aosaigh Choinníollaigh méadaithe de €4 ar a laghad sa tseachtain

- Na tairsigh ioncaim i leith Forlíonaidh Ioncaim méadaithe de €17 sa tseachtain

- An neamhaird ar thástáil acmhainne i gcás Liúntais Chúramóirí méadaithe ó Aibreán 2003

- Méadú go dtí €735 sa Deontas Sosa bliantúil do Chúramóirí ó Mheitheamh 2003

- Dúbailt sa Deontas um Áis Éisteachta go dtí €700 

Leanaí

sSochar Linbh le méadú de €8 (1ú agus 2ú leanbh) go dtí €125.60 sa mhí agus de €10 (3ú leanbh agus breis) go dtí €157.30 ó Aibreán 2003

- Liúntas Éadaigh agus Cosbhirt chun Dul ar Ais ar Scoil i gcomhair leanaí 12 bhlian d’aois agus níos mó méadaithe de €30 go ddtí €150, ó Mheitheamh 2003

- Maoiniú breise don Chlár Béilí Scoile reatha