Buiséad 2002 Cuspóirí Buiséadacha

 

Chun ár bhfostuchtúr a fhorbairt

Chun seirbhísí poiblí a fheabhsú agus comhionannas a chur chun cinn

Chun fiontraíocht agus infheistíocht a spreagadh agus

Chun é sin a dhéanamh ar bhonn a chothaíonn an beartas fioscach

Déanann an Buiséad:

 • Na daoine ar lagchuidiú sa phobal a chosaint
 • Ár riachtanais a chur in ord tosaíochta agus
 • Leanúint den infheistíocht le haghaidh na todhchaí

 

Coimriú ar an Staid Eacnamaíoch Amach Romhainn

Fás eacnamaíoch (OTI) de réir 3.9% an bhliain seo chugainn

Méadú bliantúil san fhostaíocht de réir 1.5% nó mar sin go dtí 2004

Titim sa bhoilsciú an bhliain seo chugainn go dtí 4.2% agus go dtí 2¼ faoi 2004

Barrachas sa Státchiste agus Barrachas Rialtais Ginearálta sa bhliain 2002

Méadú de 10½% sa ghlanchaiteachas reatha agus sa ghlanchaiteachas caipitiúil sa bhliain 2002

 

Bearta Cánachais a bhaineann le Tithíocht agus le Nithe Eile

Faoiseamh úis ar mhaoin chónaithe ar cíos ar fáil arís, agus laghdú ar dhleacht    stampála d'infheisteoirí

Síneadh de dhá bhliain ar na spriocdhátaí le haghaidh Scéimeanna Athnuachana Uirbí    agus Tuaithe, Tithíochta do Mhic Léinn, Páirceála agus Marcaíochta, agus Carrchlós    Ilstórach

Faoiseamh cánach ar thabhartais d'Eagrais Spóirt le haghaidh tionscadal caipitiúil

 

Leanaí

Íocaíochtaí míosúla le haghaidh Sochair Linbh lena méadú de £25 (1ú agus 2ú leanbh) go dtí £92.62 sa mhí agus £30 (3ú leanbh agus leanaí ina dhiaidh) go dtí £116 ó Aibreán 2002

Ón bhliain seo chugainn, beidh teaghlach ina bhfuil 4 leanbh ag fáil breis agus £417 sa mhí mar Shochar linbh

Méadú ar Liúntas le haghaidh Éadaigh agus Coisbhirt chun dul ar ais ar Scoil do leanaí in aois 12 agus os a chionn go dtí suim níos mó ná £94 ó Mheitheamh 2002.

Caiteachas Caipitiúil
 • €550 milliún le haghaidh caiteachais chaipitiúil ar a mbeidh
 • €146 milliún le haghaidh tithíochta údaráis áitiúil agus sóisialta
 • €100 milliún le haghaidh feabhsú bóithre
 • €44 milliún le haghaidh forbairt iompair phoiblí  
 • €55 milliún le haghaidh foirgneamh scoile den dara agus den tríú leibhéal
 • €45 milliún le haghaidh Sláinte agus Leanaí

Bearta um Chánachas Pearsanta 

·€634 milliún de laghduithe cánach pearsanta

Méadú de $123 ar an mbunchreidmheas cánach pearsanta go dtí €1,520

Méadú de €152 ar chreidmheas cánach IMAT go dtí €660

Faoiseamh Cánach ag díriú ar chabhrú le daoine ar ísealphá

An pointe iontrála ar an gcóras cánach a ardú ó €183 (£144) faoi láthair go dtí €209 (£165) i.e. 90% den íosphá reatha

Méadú de bhreis agus 20% ar na teorainneacha díolúine ó Cháin Ioncaim do dhaoine in aois 65 agus os a chionn, go dtí €13,000 duine singil nó baintreach (fir)/ €26,000 daoine pósta

Bandaí na rátaí cánach caighdeánacha singile a leathnú tuilleadh de    €2,605 go dtí €28,000

79,000 saothraí ar ioncam íseal a bhaint as scóip na cánach agus 57,000 a bhaintdenan ardráta cánach

Méaduithe i gcreidmheasa do leanaí míchumasaithe, do na daill, agus do bhaintreacha (fir)

Méadú substaintiúil ar an liúntas cánach chun feighlí a fhostú

 

Caiteachas Reatha
 • €1.68 billiún de chaiteachas comhlán reatha ar a bhfuil:
 • €970 milliún le haghaidh Leasa Shóisialaigh
 • €385 milliún le haghaidh Sláinte agus Leanaí

 

Bearta Leasa Shóisialaigh

Ardú de £10 sa tseachtain ar a laghad sna huasrátaí pearsanta seachtainiúla le    haghaidh pinsean seanaoise agus pinsean gaolmhar ó Eanáir 2002

Méadú de £12 sa tseachtain sa Phinsean Baintrí (Fir) (Ranníocach) do dhaoine ar an    ráta don aois os cionn 66

Méadú de £8 ar a laghad sa tseachtain ar an uasráta pearsanta seachtainiúil    d'fhaighteoirí faoi 66

Méadú os cionn £9.50 sa tseachtain ar Chúnamh Dífhostaíochta agus Liúntas Leasa Forlíontach gearrthéarmach ó Eanáir 2002

Méadú idir £8 - £10 sa tseachtain ar íocaíochtaí i leith Liúntais Aosaigh    Choinníollaigh ó Eanáir 2002

Méadú ar thairsigh ioncaim le haghaidh Tacaíochta Ioncaim Teaghlaigh

Dúbailt beagnach ar an Deontas do Thuismitheoir atá ina b(h)aintreach (fir) go dtí suim atá díreach faoi £1,970 ó 5 Nollaig

Méadú de £2.09 ar liúntas na Scéime Breosla Náisiúnta go dtí suim atá os cionn £7 sa tseachtain ó Eanáir 2002

Tuilleadh méadaithe sa neamhshuim ioncaim i gcás tástála ioncaim le haghaidh an Liúntais Fheighlí ó Aibreán 2002

Méadú ar an íocaíocht bhliantúil le haghaidh cúraim shosa go dtí £500

Méadú de 20% ar líon na n-aonad saor atá le fáil faoin Liúntas Saorleictreachais

Maolú ar na critéir cháilithe le haghaidh an Liúntais Shaortheileafóin

Éifeacht Pas Compánaigh Shaorthaistil a leathnú chun pinsinéirí easláinte a chlúdach ó Bhealtaine 2002

 

Bearta um Chánachas Gnó
 • Laghdú ar ardráta ASPC (PRSI) Fostóirí ó 12% go dtí 10¾% ó 1 Márta 2002
 • Titfidh an ráta caighdeánach den cháin chorparáide ar bhrabúis thrádála go dtí 16% ó 1 Eanáir 2002
 • I rith na gcúig bliana seo chugainn bogfaidh íocaíochtaí Cánach Corparáide go bonn bliana reatha
 • Feabhas ar fhorálacha faoisimh do chuideachtaí i leith caillteanais ar a n-ioncam    trádála agus neamhthrádála
 • Méadú agus síneadh go deireadh 2003 ar na faoisimh faoin Scéim Fhorbartha Gnó agus faoin Scéim Shíolchurtha Caipitil
 • Réim Chánach Tonnáiste speisialta don earnáil loingseoireachta
 • Bearta cánach chun cuidiú le feirmeoirí stoc nua a fháil tar éis an Ghalair Chrúb is Béil

 

Cánachas Indíreach

 • Méadú sa ráta caighdeánach CBL (VAT) de 1% go dtí 21% ó 1 Márta 2002
 • Méadú ar dhleacht mháil ar pheitreal agus dhíosal de 5p an líotar (agus CBL san    áireamh) ó mheán oíche 5 Nollaig
 • Meadú ar dhleacht mháil ar thoitíní de 10p ar phacáiste 20 toitíní (agus CBL san    áireamh) ó mheán oíche 5 Nollaig
 • Méadú ar dhleacht mháil ar cheirtlis go dtí an leibhéal céanna is atá ar bheoir
 • Gearradh ar an gcáin gheallghlacadóireachta ó 5% go dtí 2% ó 1 Bealtaine 2002